Δήλωση θανάτου στην εφορία

  1. Έντυπο M1 – μεταβολής ατομικών στοιχείων θανόντος
  2. Έντυπο M1 – συμπληρωμένο με τα στοιχεία του/της  χήρου/ας για τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης
  3. Έντυπο Μ7 – σχέσεων φορολογούμενου (για τους συγγενείς-κληρονόμους)
  4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
  5. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων (εγγυτέρων) συγγενών
  6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης το παίρνετε από το πρωτοδικείο ενώ το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από το δήμο. Επίσης αν υπάρχει διαθήκη χρειάζεται αντίγραφό της και πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης άλλης διαθήκης.

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn