Προσθήκη-μεταβολή ΚΑΔ στην εφορία

Τα δικαιολογητικά για προσθήκη ή μεταβολή ΚΑΔ είναι:

  1. Έντυπο Μ2 – Μεταβολής εργασιών για φυσικά πρόσωπα ή Έντυπο Μ3 για νομικά πρόσωπα-εταιρίες
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή (σε περίπτωση που αλλάζει ο κύριος ΚΑΔ)
  4. Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα για την προσθήκη ή μεταβολή δραστηριότητας (Προϋπόθεση είναι οι ρυθμισμένες ή τακτοποιημένες οφειλές. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει τουλάχιστον να γίνει διακανονισμός οφειλών και να πληρωθεί η πρώτη δόση)

Κάποιοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) απαιτούν πρόσθετα δικαιολογητικά όπως πχ. άδεια λειτουργίας από το Δήμο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,ενώ άλλοι ΚΑΔ χρειάζονται ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος επικυρώνεται με έλεγχο από τον έφορο (αυτοψία).

Το πιο σίγουρο βήμα πριν τη δήλωση ΚΑΔ είναι η ερώτηση επιβεβαίωσης από το μητρώο της εφορίας που ανήκει η επιχείρηση, διότι από εκεί θα ζητηθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά και δυστυχώς κάθε εφορία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn