Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα

Η δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αντιμετωπίζουν
ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα
για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της
νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι
σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που
διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και
υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της
συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε
κίνδυνο την βιωσιμότητά τους. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί
στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής
ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

H συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο
κίνησης), σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Δικαιούχοι της Δράσης


Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στους ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας.

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

i. Ανώνυμη Εταιρία,
ii. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
iii. Ομόρρυθμη Εταιρία,
iv. Ετερόρρυθμη Εταιρία,
v. Ι.Κ.Ε,
vi. Ατομική Επιχείρηση,
vii. Ν.Ε.Π.Α.,
viii. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
ix. Συνεταιρισμός
x. Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
xi. Κοινωνία Αστικού Δικαίου

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν
στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που
υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν
από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται
αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
 Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι
μεγαλύτερο των 10.000€

1. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
2. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
3. του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
4. του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
5. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε
Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
6. Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017
(Α΄137).
 Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019
να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της
σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 30.000.000€
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης χωρίζεται σύμφωνα με τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων
και στο Παράρτημα Ι της παρούσας ως εξής:
 Δικαιούχοι κατηγορίας Α: 30% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
 Δικαιούχοι κατηγορίας Β: 30% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
 Δικαιούχοι κατηγορίας Γ: 40% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα
κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

Διάρκεια υλοποίησης έργων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται
από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των
οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ. κεφ. 4), ποσά τα οποία
αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον
έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των
επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος
δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ωστόσο το συνολικό αίτημα
ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Ημερομηνίες Υποβολής

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την
ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην
Δυτική Ελλάδα».
Έναρξη υποβολής προτάσεων : 06/10/2020 και ώρα 10:00
Λήξη υποβολής προτάσεων : 30/10/2020 και ώρα 15:00
Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την
παρακολούθηση και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

α) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης και
β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσης.
Σε περίπτωση που μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3
πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των
προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας, Καραϊσκάκη 10, Αμαλιάδα Ηλείας

Facebook
LinkedIn