Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. επιχειρήσεων και αγροτών

Α. Μικρές Επιχειρήσεις (άρθρο 39)

Τις πρώτες 30 μέρες κάθε φορολογικού έτους οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών κάτω των 10.000 ευρώ το προηγούμενο έτος, έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και σε  αυτό εντάσσονται οι πραγματικά μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ δημιουργεί επιπλέον διοικητικό βάρος και δυσκολεύονται να τις εκπληρώσουν. Επίσης μπορούν να ενταχθούν οι νέες επιχειρήσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή η επιχείρηση υπερβεί το όριο των 10.000 ευρώ γίνεται υποχρεωτική η μετάταξή της στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Στην περίπτωση που ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ οι επιχειρήσεις:

  • δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ
  • δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους
  • στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδουν υποχρεούνται να αναγράφουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν.2859/2000».

 

Β. Αγρότες (άρθρο 41)

Οι αγρότες μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς εάν συντρέχουν σωρευτικά (και οι 2) οι παρακάτω λόγοι:

  • έλαβαν επιδότηση κάτω των 5000 ευρώ
  • πραγματοποίησαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ

Η μετάταξη μπορεί να γίνει τις πρώτες 30 μέρες του φορολογικού έτους

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις επιδοτήσεις που εισπράττουν οι αγρότες που είναι ήδη στο ειδικό καθεστώς καθώς αν έχουν υπερβεί τις 5000 ευρώ υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς!

Στην περίπτωση που μεταβεί κάποιος στο ειδικό καθεστώς:

  • δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. τις παραδόσεις των αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δηλώσεις Φ.Π.Α.
  • δικαιούται να λάβει επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιήσε για την άσκηση της αγροτικής του εκμετάλλευσης με ειδική διαδικασία.
Facebook
LinkedIn